Bokningsvillkor och vår garanti

Detta PRAGUE AIRPORT SHUTTLE, s.r.o., affärsvillkor och villkor. Företaget har registrerad företagsadress på Velvarská 25, Prag 6, postnummer: 160 00, Tjeckien, reg. nr.: 05907683, webbplats: www.prague-airport-shuttle.cz.

En kund som använder sig av de tjänster som tillhandahålls av PRAGUE AIRPORT SHUTTLE, s.r.o., med registrerad företagsadress på Velvarská 25, Prag 6, postnummer: 160 00, Tjeckien, reg. nr.: 05907683, accepterar till fullo dessa affärsvillkor och villkor och genom att skriva under dennes beställning eller kontrakt eller genom att godkänna dennes beställning deklarerar denne sitt uttryckta godkännande av dessa affärsvillkor och villkor till vilka beställningen eller transportkontraktet hänvisar till. En kund som inte godkänner dessa villkor har inte rätt att ingå i några avtal med Företaget.

Såvida ej annat överenskommits erhålls alla transporttjänster (eller förmedling av dessa tjänster) uteslutande av registrerade taxibilar utan taxameter enligt lag nr 111/1994, gällande vägtransport, enligt Sec. 21 par. 4 på basis av föregående skrivet kontrakt, och för fordon med sittplatser för fler än 9 personer, inklusive chauffören, som enstaka passagerartransport på väg.

 

Grundvillkor

Företaget – Företaget är transportföretaget eller ombud för transportföretaget, PRAGUE AIRPORT SHUTTLE, s.r.o., med registrerad företagsadress på Velvarská 25, Prag 6, postadress: 160 00, Tjeckien, reg. nr.: 05907683, som säkerställer transporten och andra tjänster på basis av dessa affärsvillkor och villkor.

Kund – En person eller ett företag som använder sig av Företagets tjänster på basis av en beställning eller ett kontrakt.

Service/transport – Transport i sig självt eller transportförmedling, resetjänster eller andra tjänster för en Kund som tillhandahålls eller förmedlas av Företaget.

Chaufför – En chaufför som är anställd hos PRAGUE AIRPORT SHUTTLE, s.r.o. eller en kontrakterad chaufför för vilken PRAGUE AIRPORT SHUTTLE, s.r.o. förmedlar en transporttjänst.

 

Kompensationsgaranti

Om Företaget har misslyckats med att plocka upp Kunden vid den överenskomna tidpunkten på grund av oförutsedda omständigheter som det olyckligtvis var omöjligt att påverka på något sätt, eller på grund av Företagets fel, kan Kunden be om kompensation för de besvär som orsakats, allt enligt de nämnda affärsvillkoren och villkoren.

 

Metod för att genomföra beställningar

Vi säkerställer alla tjänster på basis av förhandsbeställningar. Beställningar kan göras online på vår webbplats eller också via e-post, över telefon, eller genom att skicka ett SMS. Ett kontrakt vilket utgör basen för vilka tjänster som skall tillhandahållas av Företaget skapas som grund för den bindande bekräftelsen av beställningen. Bekräftelse av en beställning via telefon eller SMS anses vara bindande när den gjorts genom att skicka ett SMS och bekräftelse av e-postbeställning eller en beställning gjord via webbplatsen anses vara bindande när dessa gjorts via e-post (bekräftelse av mottagande av beställning i systemet anses inte vara bindande förrän beställningen bekräftats av Företaget). En beställning (eller del därav) som bekräftats av Företaget anses vara bindande för båda parter om de överenskomna villkoren inte bryts vid bekräftelsetillfället. De väsentliga villkoren anses särskilt vara innehållet av beställningen (den exakta specificeringen av transport och det antal personer som skall transporteras), priset för transporten, betalmetoden och tidpunkten för utförandet.

 

Betalningar

Kontant

När transfer eller annan tjänst betalas med kontanter, tar Chauffören eller representant för Företaget endast emot Tjeckiska kronor (CZK) och valutor som är valbara under bokningsprocessen, d.v.s. brittiska pund (GBP), Euro (EUR), amerikanska dollar (USD), och andra. Kontantbetalningar i utländsk valuta baseras på den tjeckiska kronans växelkurs den transportdag som bestäms av Företaget, och inte den växelkurs som var aktuell på bokningsdagen.

Med betalkort

Om en Kund betalar med betal- eller kreditkort online eller direkt till Chauffören eller representant för Företaget, kan betalningen göras i följande valutor – CZK, EUR, GBP, och USD och med de kort vars logotyper visas på Företagets webbplats. Om en Kund betalar online i förskott och Chauffören eller representant för Företaget informeras om betalningen, är det inte nödvändigt att t.ex. skriva ut ett betalkvitto etc.

Via banköverföring

En betalning mot faktura (via banköverföring) är endast möjlig på begäran. Företaget kan komma att kräva att en pro-forma faktura betalas innan en beställning utförs; om detta inte uppfylls har Företaget rätt att annullera beställningen. Fakturor kan endast utfärdas i följande valutor – CZK, EUR, USD, eller GBP. För fakturor utfärdade för utländska kunder med ett transportpris på mindre än CZK 5,000, har Företaget rätt att ta ut en hanteringsavgift på CZK 200 för mottagandet av den utländska betalningen.

 

Skattedokument; bekräftelse av mottagande av betalning (deposition)

Vid betalningar som görs direkt till Chauffören (med betalkort eller med kontanter), kommer Chauffören att ge Kunden en bekräftelse på mottagande av betalning (vanligtvis ett förenklat skattedokument) på transportdagen. Vid betalningar gjorda online på Företagets webbplats, kommer en bekräftelse på mottagande av förskottsbetalning (deposition) för beställda tjänster att skickas till Kunden. Det slutgiltiga skattedokumentet för en förskottsbetalning (deposition) som gjorts online utfärdas av Chauffören på transportdagen. Om en kund betalar mot faktura (via banköverföring), utfärdas fakturan av Företaget och priset inkluderar moms. Om ett dokument utfärdas direkt av den kontrakterade Chauffören, kan skattedokumentet – även om det inte måste – komma att inkludera moms, beroende på huruvida Chauffören är eller inte är en registrerad momsbetalare. Alla priser som ges av Företaget är slutgiltiga och inkluderar moms, när detta är applicerbart.

 

Betalningsmetod för återresan

Om en bokning inkluderar återresan eller ett större antal resor, kan Kunden antingen betala det totala beloppet direkt eller betala separat för varje resa. Chauffören kommer att ge Kunden ett betalkvitto / voucher, som anger det exakta betalda beloppet. Om båda resorna har betalts, ska Kunden förse Chauffören med betalkvitto / vouchern på återresan.

 

Förskottsbetalningar

Vid beställningar där upphämtningsplatsen ligger utanför Prag och för utvalda limousiner (d.v.s. Hummer H200, Lincoln, eller Mercedes S), rundturer, och beställningar huvudsakligen för stora grupper, kan Företaget kräva en betalning av en deposition som måste göras minst 24 timmar före den bestämda upphämtningstiden. I sådana fall kommer Företaget informera Kunden om behovet av att betala en deposition och om möjlig betalmetod. I händelse av att en begärd deposition inte betalas är Företaget berättigat att avboka beställningen utan kompensation.

 

Ändringar av bokningar och avbokningsvillkor

Vanlig transport (transfers)

Om en Kund vill ändra eller avboka dennes beställning av någon anledning, kan Kunden göra detta genom att använda gränssnittet på Företagets hemsida – http://www.prague-airport-shuttle.cz/, genom att skicka ett e-postmeddelande eller över telefon innan avgång – minst två timmar före upphämtningstiden. Om en Kund redan har betalat för transport och avbokat transporten inom den begärda tidsgränsen, kommer Företaget att ge tillbaka alla pengar till denne eller så faktureras denne inte för tjänsten.

Transport med upphämtningsplats utanför Prag

Ändringar av och avbokningar av transfers med upphämtningspunkt på annat ställe än Prag är föremål för andra avbokningsvillkor. Avbokningar måste göras minst 24 timmar före den planerade upphämtningstiden, i annat fall tar Företaget ut en avbokningsavgift på 100%. Anledningen till att applicera en avbokningsavgift på 100% är att alla kostnader redan förbrukats på den redan beställda, men inte avbokade, transporten av Företaget.

Limousiner

Avbokningsvillkor andra än de för vanliga transfers gäller ändringar och avbokningar för limousiner (såsom Lincoln, Hummer, och Mercedes S-klass). En avbokning måste ske 24 timmar före den planerade upphämtningstiden, i annat fall tar Företaget ut en avbokningsavgift på 100%. Anledningen till att applicera en avbokningsavgift på 100% är att alla kostnader redan förbrukats på den redan beställda, men inte avbokade, transporten av Företaget.

Rundturer, kryssningar, utflykter och andra tjänster

En avbokning måste ske minst två timmar före den planerade resan – i annat fall tar Företaget ut en avbokningsavgift på 100%. För större grupper eller bokningar där betalning av deposition krävs, måste en avbokning ske 24 timmar före den planerade upphämtningstiden, i annat fall tar Företaget ut en avbokningsavgift på 100%. Anledningen till att applicera en avbokningsavgift på 100% är att alla kostnader redan förbrukats på den redan beställda, men inte avbokade, transporten av Företaget.

 

Återbetalning; kompensation

Om en Kund avbokat en tjänst som betalats i förväg online och har rätt att få pengarna återbetalda, kommer pengarna att automatiskt återbetalas till det kort som användes när beställningen betalades. I annat fall måste alla anspråk på återbetalning av pengar och skadeanspråk, om sådana finns, göras skriftligen eller via e-post inom 30 dagar. Efter att denna tid förflutit kan Kunden inte göra några anspråk på återbetalning (kompensation). En Kunds eventuella klagomål kommer dock att hanteras även i detta ärende. Kompensation för skador/besvär begränsas till ett maxbelopp som är motsvarande priset för transporten i en enskild bokning men överskrider ej beloppet CZK 2 000.

 

Klagomål

I händelse av problem måste följande procedur för hantering av klagomål följas. Om en Kund vill göra skadeanspråk måste Företaget omedelbart informeras om den situation som uppstått i händelse av problem. I händelse av att en Kund inte kan hitta sin Chaufför eller har andra problem med en viss tjänst som beställts, kontaktar denne Företaget omedelbart över telefon via det angivna telefonnumret. Om ett problem inte löses omedelbart eller till begärd grad, informerar Kunden Företaget om detta faktum via e-post eller skriftligen och delger alla detaljer gällande klagomålet. Sedan kommer klagomålet undersökas så snart som möjligt, vanligtvis inom några få dagar.

 

Kundens skyldigheter

En Kund är skyldig att uppträda enligt Chaufförens instruktioner under transporten och i allmänhet följa tillämpliga säkerhetsregler gällande transporten. En Kund bekräftar att denne har upplysts om alla omständigheter, inklusive säkerhetsregler, innan transporten utförs. En Kund åtar sig även att inte skada transportörens utrustning och utrymmen på något sätt, och hålla dessa rena. En Kund är medveten om dennes ansvar för skador denne orsakar Företaget eller beställd transportör på grund av Kundens beteende om de nämnda åtagandena bryts. Dessutom är en Kund skyldig att påbörja resan vid överenskommen tidpunkt, med undantag för fall där faktorer bortom dennes kontroll förhindrar detta, såsom de anledningar som nämnts ovan.

 

Affärsvillkorens och villkorens giltighet

Dessa affärsvillkor och villkor är giltiga tills vidare med start den 13:e mars 2015. Om dessa villkor ändras, vilket är förbehållet Företaget, är de affärsvillkor och villkor i den giltiga versionen vid tidpunkten för kontraktets underskrift eller när den giltiga beställningen skickades, bindande för Kunden.